Tjenestepensjon

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Som frilanser kan du etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie.

tjenestepensjon.jpg

Du kan spare inntil 7 % av brutto personinntekt mellom 1G (kr 106 399) og 12G (kr 1 276 788), og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt.

For å kjøpe egen tjenestepensjon kreves det at du er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer.

Lave kostnader

Vår tjenestepensjon er fremforhandlet for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon.

Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger:

  • Administrasjonskostnader på 0,25 % av G per ansatt per år.
  • Forvaltningskostnader er 0,40 %, uavhengig av spareprofil.

Innskuddsfritak

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding.

Uførepensjon

For å sikre deg enda bedre, kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1G (kr 106 399) og 12G (kr 1 276 788).

I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak, slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre.

Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen.

Sparing for bedrifter med ansatte

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %.

Innskuddsgrensene er slik:

  • opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr 755 432,9)
  • opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 276 788)

Spørmål?

Ta kontakt med forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar