Frivillig yrkesskadeforsikring

Journalister som er selvstendig næringsdrivende/ frilansere kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

yrkesskade.jpg

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

Påførte merutgifter 

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f.eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær.

Inntektstap

Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/sykdommen, dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.

Tap av fremtidig inntekt

Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg.

Mènerstatning

Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg.

Dødsfallerstatning

Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15G. Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn som avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger. 

For å få en like komplett løsning som ansatt, må folketrygdens ordning med Frivillig trygd for selvstending næringsdrivende kjøpes i tillegg.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade, bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen vurdere Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV.

Frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon i arbeidsevne, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte.

nav-logo-hvit.jpg

Spørsmål og svar